Court documents concerning Ullestad

 

Tingmøte Vassvær, 20-10-1658 (Tingboka Voss 1654-1661 nr. 2)

Anno 1658 den 20 octob[er holltis] Ledings och Sageting paa Bolsta [J Vadsuer] Otting paa Vos offueruerendis [Erlig] Velagt och forstandig Mand Claus [Hen]dricksen Miellso, kong Maytz fo[ged paa] Bemellte Vos Med fliere All[mo Som] den dag ting Søgte och Var tillste[de]Jacob Bolsta Le/n/sma/n/d Od stiff[ue]halduord horffue torkilld [øfstedal] Knud Aarhus och Knud .......

Sak nr. 301

Siffuer stiffue Bleff for Retten forligt Med Rasmus Vllesta Att for/schreffne/ Siff/ue/r stiffue skall giffue Rasmus Vlesta En Rigs daller till Bager Jgien for den øg hand gaff hanem for den quern hand fick Aff hanem och der Med hand-tasting er di Vel forligtt