Court documents concerning Ullestad

 

Tingmøte Vangen, 22-10-1657 (Tingboka Voss 1654-1661 nr. 2)

[Anno 1657] den 22 Octob/er/ holtis Sage[ting J] Vangsting-stoffue paa Vos Med de [Sager] Som Bleff opsatt til høste-tinget [och Jcke] Bleff forrettet Aff den Aarsage ... ...lende Borgemester offue Jensens fuld[megtig] Velagt Jacob Jensen, ...... 80/ och Erlig Velagt och forstandig Mand hans Velckesen forual-ter offuer det finde gods her paa Vos Bege tilige paa Een dag haffde Beramit deris tingdage Offuer uerendis Velluise Borge/m/ester Offue Jensens fulldmegtig Vellagt Jacob Jensen Med fliere Allmo som same d[ag] Var forsam[l]et och Var tillstede {laugretis} Laugretis Mend.Jffuer Lie Lauris BrynOlloff Nesthus torgier RogneNiells Loffthus och Lauris Niquiten

Sak nr. 248

81b/ Jacob Jensen haffde och ladet steffne knud quitten, och Arue Jaralld for fordenskabs Vlydighed Jmod Sig der hand Reiste her fra ledingstinget, och Ma[a]tte leie Sig 2 øger for hans penger Att Reisse Med. Bemelte Jndsitierd MøtteBege for Retten och Beklaget Sig Att di fick Saa Sient Bud Att di Jcke kunde finde deris øger Saa Snart Som di gierne haffue Villet. kom dog frem Med dieris øger stragst effter Jacob Var Affreist. Oloff Vllesta Bekiende At hand Bød Sig till At Ville haffue giort skydsfer Med hans øg for Arffue Jaralld Men Jacob Ville Jcke fordj hand Ville haffue Sin kleff Med Sigh och Var dom Begerindis, da Effter Slig forberørt lellighed Er saaledis for Retten Affsagt [At] di Jndsitirde skall Betalle Jacob Jenssen sin Vdlagt penger Jgien, och huer Aff denem Bøde En Marck Sølff til k.M. [for de]ris lemp fienhendighed? At di Een [Anden] tid Naar di loulig Bliffuer till[sagt] kand kome J tide frem Etc/etera/