Court documents concerning Ullestad

 

Tingmøte Vangen, 10-09-1654 (Tingboka Voss 1654-1661 nr. 2)

Anno 1654 den 10 september holtis Sageting paa Vos J Vangs tingstoffue offueruerndis Kong. Maytz. fogett Vellforneme Hermand Garmands fulldmegtig, Vellagt lauris Matssen, lehns-manden størker Møllster, och fliere Allmo som den dag ting Søgte. Laugrettis MendOloff Nesthus, Lauris Hellom Niells Loffhus, Suend KyttenOloff Mosefind, Velom EeyeVicken Tuille, Jon BøOloff Søffuede Knud ØsthusPeder Rockne och Joha[n]s finde.

Sak nr. 71

torgier och Oloff Rogne Citeri[s for] Slaugsmaall Som di Med huer A[ndre] Nyt Aars Afften forleden Aar [began]get haffuer. proff der paa lau[ris] Vllesta. er opsat till Vorting[et] och till den tid Vest At forfahr[e]

Sak nr. 82

En Mand Aff Bergen Ved Naffn Hermand Rebslager haffde ladet steffne En stoer dell Allmo \her/ paa Vos for Nogen gielld som hand paa Sin S/alig/ Sugers Christofer pedersens for Sorenskriffuer paa Bemellte Vos hans Vegne, och det effter En klattebog Som same Restands och gielld fantis Vdj - och for dett første kom frem knud øfthus och Ved Ed Negttet Jcke At Verre till Bemelltte S/alig/ Mand Christofer peder-sen Nogett sk[yldig] Men sagde At Christofer Var han[em] plegtig 2 daller for en quie hand haffde Bekomit hos hanem /15 Askilld flettre Negtet Ved Eed Jcke At Verre Christo[f]er pedersen Noget plegtig, Jffuer groffue, Elling Brecke, knud heglle och torgier Berig Var och stefft Var Med ledingen till Byen haffde lollig forfalld torbiørn hølle Negtet Ved Boger Eed Inttet At Verre plegtig till S/alig/ Christofer [peder]sen, Anders Aaquiten giorde Det Sam[e] Suend offuer finde Møtte Icke er kie[ndt] At giffue steffnigsfalld, Hermand flage Er Med ledingen J Byen. Suend ferø forarmet peder la Var i Byen, Vicken tuille Negtet Ved høyeste Eed Jcke At Vere den S/alig/ Mand Noget plegtig, Erick Ri[ckom] Betallt med 2 høns och en osteteig?, halluor skuttle Negtet och Ved Eed Jntt[et] At Verre skylldig till den S/alig/ Mand, St[ørker] Vette Var och stefft Møtte Jcke er [kiendt] till steffnigsfalld, Brynilld skutt[le] Betall[d]e 8 M/ark/ Smør hand kroffuedes .... Jffuer Nyre Betallde 1 Smalle [som] hand Var skylldig, oloff Vllesta Neg[tet] Jcke At Verre Noget plegtig, Men sag[de At] den S/alig/ Mand Bekom 1 tønde Nøder [Aff] hans Vermoder som hun fick .../../15b oloff dagsta Bleff kreffd for humell Negttet Ved Eed Jcke At Vere skylldig Niells loffthus Negttet och Ved Eed Jcke At Verre den S/alig/ Mand Noget plegtig Anders skierpen kreffuedis for 1/2 p/und/ Smør Ville huerken giørre Eed Eller Betalle, horfor hand er tillkient At Betalle Jnden 14 dage i det Sieneste tormo Biercke Var \och/ steffnt for 1/2 d/aller/. Negtet Jcke At Veree Noget plegtig, Men Sagde Sig At haffue 3 R. daller hos den S/alig/ Mands Arffu-inger At kreffue som hand hanem haffde leffuert , och fick dem Jcke Jgien lauris Malle Var stefft Møtte Jcke Er kient till steffnigsfalld. Siff/ue/r grefflue Negtet Jt par høns Jcke At Verre skylldig, Vicken øffre Betal Jt pund Smør som skriffueren fick for hans Vmage, Mickell lier-hus, lauris fladequal Andfind dugsta, Siffuer skyttle, størker tofftedall och Siffuer hielle, Ved høyeste Boger Eed Negtet At Vere den S/alig Mand Noget skylldig, Jørgen Mosefind Var Syg kunde der for Jcke Møde At Suare Anders skierpen 1/2 p/und/ Smør Vill Betale /16 /16 Bottel Senue och Baar Bygd Var och stefft. Men Siff/ue/r Senue kom frem och so[er] Ved høyeste Eed At Allt huis Christofer pedersen och hans fader Baar bygd haffde Veret Jmellom Var Allt Samen klartt giort och Betallt, Bottel Senue er død och Negtet Bemellte Siff/ue/r och saa Jcke de[n] S/alig/ Mand At Vere till Christofer Noget [plegtig] och till Bemellte Siffuer Senues tal[e] Suared Hermand Rebslager At hand Agttet Icke deris Sueren her for Retten Men Bad dem Suerge Jckon fort och løbe saa deffuelen J Volld Med di Andr[e] huillke ord Allmouen Ville haffue [J] tingbogen Jndført huillke denem Jcke kunde Billigen Negttis.